Báo Tiền Phong: Phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chủ trì, ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong trường học, sử dụng từ năm học 2018 - 2019; ban hành Quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/giao-duc/phe-duyet-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-1332282.tpo

Văn hóa ứng xử trong trường học cần được củng cố

Giai đoạn 2018 – 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử đó phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường.

Đó là một trong những nội dung của Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, hàng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Giai đoạn 2021 – 2025, các tỷ lệ tương ứng là 100%, 95% và 95%.

Đề án cũng đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

Trong đó nhấn mạnh đến việc Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căng tin, trực nhật...).

Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh, sinh viên sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

Xây dựng chuyên đề, tài liệu, giáo dục tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

Đối với đơn vị thực hiện, Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Đề án. Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án.

Nghiêm Huê

Tìm kiếm:✨

  • Văn hóa, Ứng xử, Góp phần, TRƯỜNG VĂN, Nhà giáo, Chuẩn Xanh, Nhà trường, Như Tuyên, Xây dựng, Bộ Quy tắc Ứng, Gia Đình Và Xã Hội, SỬ DỤNG TỪ, Học theo, Căng tin, Trung ương đoàn, Các Bộ, Internet, Công đoàn, Thành phố trực thuộc, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên, An ninh mạng, Thư viện, Sư phạm, Chương trình đào tạo

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »