Báo TNMT: Sở TN&MT Đồng Nai: 15 năm hình thành và phát triển

Qua 15 năm hình thành và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã có những đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước của tỉnh, từ đó góp phần quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Đồng Nai...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/so-tn-mt-dong-nai-15-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-1256802.html

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Đạ được nhiều thành tựu quan trọng

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Qua 15 năm hoạt động, dù gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của ngành, đạt được một số kết quả nổi bật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về TN&MT. Qua đó, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng được cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, hiện đại phục vụ cho hoạt động chuyên môn. Bộ máy hoạt động của Sở TN&MT ngày càng hoàn thiện, đội ngũ công chức, viên chức không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao..., từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật lên một số kết quả, như sau:

Sở TN&MT Đồng Nai đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật mới đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; kịp thời xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của địa phương về các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường... để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Song song đó, kiên trì thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quy định được cụ thể quy trình thực hiện, trách nhiệm của từng bộ phận để đem lại thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn ngày càng tăng, hạn chế việc đi lại nhiều lần của người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động và việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, xác định lập quy hoạch, kế hoạch là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý; Sở TN&MT đã thực hiện kịp thời các quy hoạch quan trọng của ngành, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường, từ đó đã phân bổ quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặt khác, cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư trên đất, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, phục vụ tích cực cho mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý đất đai; từng bước đưa công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đi vào nề nếp, giải quyết kịp thời, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, người bị thu hồi đất sớm nhận được tiền bồi thường, tái định cư để ổn định đời sống.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã thực hiện quy hoạch, cấp phép khai thác, sử dụng hợp lý các loại khoáng sản đi đôi với bảo vệ chặt chẽ các khu vực cấm khai thác khoáng sản, góp phần tích cực vào phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông của tỉnh cũng như cả khu vực; thực hiện quy hoạch, cấp phép khai thác, sử dụng chặt chẽ tài nguyên nước; qua đó, kiểm soát được lưu lượng nước khai thác cũng như việc xả nước thải vào nguồn nước, tiết kiệm được nguồn tài nguyên quý giá này.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm đã mang lại hiệu quả nhất định, các dự án đầu tư được kiểm soát từ khâu đầu vào cho đến suốt quá trình hoạt động. Các điểm nóng về môi trường đã được xử lý dứt điểm. Hoạt động quan trắc môi trường không ngừng phát triển cả về mạng lưới, tần suất và chất lượng quan trắc, qua đó, giám sát chặt chẽ được diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cảnh báo ô nhiễm và đề xuất được các giải pháp để tăng cường bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, góp phần từng bước hiện đại hóa quản lý hành chính. Thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư cũng đã đạt được những kết quả quan trọng; qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh nhà

Giải pháp nâng cao hiệu quản quản lý

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Những kết quả đạt được trong 15 năm qua của Sở TN&MT, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT; còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai; sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ TN&MT.

Trong thời gian tới, ngành TN&MT Đồng Nai tiếp tục đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác quản lý Nhà nước nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Vì vậy, để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ tốt môi trường, góp phần xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, như sau:

Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản cụ thể hóa các quy định pháp luật về TN&MT để áp dụng thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng hiểu biết và chấp hành; nâng cao năng lực quản lý, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với đẩy mạnh phân cấp, chuyên môn hóa cho công chức, viên chức.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, vào công tác quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, hướng đến việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về tài nguyên và môi trường thông qua hệ thống mạng internet; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của nhân dân và tạo nhiều kênh thông tin, điều kiện để nhân dân tham gia giám sát.

Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đến 2015 và định hướng đến 2020; thực hiện tốt chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững của địa phương.

Tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quản lý chặt chẽ, cập nhật kịp thời các biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu địa chính; xây dựng và công bố bảng giá đất của tỉnh hàng năm; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, công nghiệp và đô thị.

Quản lý chặt chẽ các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch; thực hiện nghiêm việc đóng cửa các mỏ khoáng sản đã kết thúc khai thác theo đúng phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tăng cường đầu tư, huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào xử lý ô nhiễm, nhất là xử lý chất thải rắn; nâng cao chất lượng quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường để có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, phục hồi môi trường; có giải pháp ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm; tập trung bảo vệ môi trường các khu vực trọng điểm như: khu vực đô thị, khu - cụm công nghiệp,... để nâng cao chất lượng môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chậm triển khai; kiểm tra sau cấp phép đối với hoạt động khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, đặt biệt là lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, trọng tâm là kiểm tra việc thu gom, xử lý chất thải, và kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tìm kiếm:✨

  • Quy hoạch, Tài Nguyên Nước, Ứng phó, Bảo vệ môi trường, Tài nguyên, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý, Sở TN&MT, Cho biết, Sở TN&MT Đồng Nai, Trường Không, Sông đồng nai, Năm qua, Đồng Nai, TRONG TỈNH, Quản lý chặt chẽ, Internet, Xử lý chất thải, Trường đoạn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »