Báo PL&XH: Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh mạng

Luật An ninh mạng đã quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: http://phapluatxahoi.vn/trach-nhiem-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong-trong-bao-ve-an-ninh-mang-120009.html

Cụ thể, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây (trừ nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ).

Cụ thể, Bộ Công an chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng; Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng.

Đồng thời, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;

Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý Nhà nước liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành; Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Theo Luật, Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có nội dung chống Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật An ninh mạng.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ thống thông tin do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về mật mã để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý.

Cùng với đó, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ mật mã; sản xuất, sử dụng, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật Nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng. Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống thông tin do mình quản lý; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh mạng của Bộ, ngành, địa phương.

Trong phạm vi mình quản lý, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau: Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành các VBQPPL về an ninh mạng; Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng; Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng.

H.L

Tìm kiếm:✨

  • An ninh mạng, Xâm phạm, Chủ quyền, An toàn thông tin, Phòng ngừa, An ninh, Trật tự, Bộ công an, Internet, Luật An ninh mạng, Bộ quốc phòng, Ban cơ yếu chính phủ, Luật An Ninh, Các Bộ, Của các, Lý Của, Ảnh tư liệu, Dịch vụ giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành, Mạng viễn thông, Cơ quan có thẩm quyền, Văn bản quy phạm pháp luật, Quyền hạn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »